The word” light and darkness” in the Holy Quran and their rhetorical secrets

لفظة النور والظلمات في القرآن الكريم، وإيحاءاتهما البلاغية

Authors

  • Silmi Kaffah Research Scholar, Faculty of Arabic, International Islamic University, Islamabad
  • Dr. Samia Nazish Assistant Professor Faculty of Arabic International islamic university, Islamabad

DOI:

https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01(22)a2.15-35

Keywords:

Holy Qur’an, Verses of light, Verses of darkness, rhetorical revelations

Abstract

The Noble Qur’an will remain lofty, its miraculousness is great, and will remain until the Day of Judgment. One of the most important reasons for the inimitability of the Qur’an is the order in speech, which does not mean that its words continued in pronunciation, but that their connotations were consistent and their meanings converged in the manner required by the mind. On the basis of this precise and profound aspect, which was manifested in the Qur’anic style, the selection of this study came under the title: “The Word of Light and Darkness in the Holy Qur’an, and Their Rhetorical Revelations.” This study aims to reflect on the verses of light and darkness, understand their meanings, and to reveal the aesthetics of rhetorical overtones according to the words. In this study the subject is dealt with using the descriptive method and the analytical method in order to reach the suggestive connotations affecting the verses of light in the minds of the recipient.

References

Yunzar: Dalayal Alijaz fi ilm almaani: Abdul Qahir Aljurjani, Maktiba Alqahira, Egypt, T2,1381, P:35.

Lisan Alarab: Jamal udin ibn Manzoor Alansari, Dar Sader, Bairoot, T:3,1414, 240/5.

Mujam Maqayees allughat: Ibn Faris, Dar Alfikar, T,1399,368/5.

Kitab ul Ain: Abu Abad Al Rehman Alkhalil Bin Tameem Alfaraheedi Albasree, Dar wa Maktiba Al Hilal, 275/8.

Almunjid fi allugha wa Aladab wa Aluloom: Loyees maroof, Al matbah alkasoleekia, Bairoot, T:19, P:845..

Tehzeeb Allughat: Abu Mansoor Muhammad Bin Ahmed Bin Alazahri Alharvi, Dar Ehya Altaras alarabi, Bairoot, T1, 2001,171/15.

Alsehah Taj allughat wa Sahah Alarabia: Abu Nasar Ismail Alfarabi, Dar ul Ilm Lil malayeen, Bairoot, 1407, 838/6.

Almarje Alsabiq, 839/6.

Almisbah Almuneer fi Ghareeb Alsharah Alkabeer: Ahmed Bin Muhammad Bin Ali Alfumy Alhamvi, Almaktaba Alilmiya, Bairoot T,629/2

Almunjid fi Allughat wa aladab wa aluloom: P:845.

Howa Ali Bin Muhammad Bin Ali Alsharif Aljurjani, felsof min kibar alulma bilarbia, wuleda bemadeena (Jurjan) bil shamal alsharqi le Iran sanah 740, wa towofya besheraz sanah 816, lahoo nahv khamseen musanifan, minha “Altareefat” wa “sharah kitab aljughmeni” wa “ maqaleed aluloom”. Yunzar: alalaam: alzirkali aldimashqi, dar ulilm lilmalayeen, T15,1402/2002, 6-7/5.

Mujam Altareefat: Alsharif Aljurjani, Dar ul fazeela , Alqahira, P:207.

Howa Alhussain Bin Muhammad Bin Almufazil Abu Alqasim Alasfahani Almaroof Bilraghib, Kan Imama fi allugha wa aladab wa altafseer min ahle Asfahan bebaghdad wa toofiya aam 502 wa min maolfateh: alzaraya ela makaram alsharya wa muhazrat aladba wa tafseer alraghib alasfahani wa almufrdat fi ghareeb alquran. Yunzar: Alalam:255/2.

Mufradat alfaz alquran: alraghib alasfahani, dar alqalam, 1430 – 2009. P:827.

Howa Ali Bin Muhammad Bin Abdul karim Bin Abdul Wahid alshybani aljazri abu alhassan Izuddin ibn Alaseer kan almaurikh alimam min alulama bilnasab waaladab, wolada sanah 555 wa towufiya beha sanah 630. Wa min musanfatahe: alkamil fe altareekh , asaddul Ghabate fi muarefa alsahabate, Yunzar: alalaam: 331/4.

Ho Abdul Almalik Bin Muhammad Bin Ismail Abu Mansoor Alsaalee min ayama allugha wa aladab min ahel nesa pur, walad sanah 350, wa towafi sanah 429, ashtaghal biadab wa altareekh fanabe wa sanaf alkutab alkaseera minha:yateema aldaher, wafqa allugha, wa ghereha. Yunzar: Alalaam:163/4.

Lisaan alarab: 240/5.

Surah Alnoor: 35

Surah Altaghaban: 8.

Mufardat Ilfaz alquran: 827.

Surah Yunas: 5.

Surah Al Hadeed:12.

Alsurata alfanaya fi almisal alqunani: Dr. Muhammad Hussain Ali Alsagheer, Dar Alrasheed, Aljamhoraya alaraqiaya, 1981, P: 251.

Surah Albaqara: 17.

Yunzar: Alimsal fi alquran alkareem: abn e qeem aljozayat, Dar almarifa, Bairoot, 1981, P: 177

Altahree wa altanveer: ibn Ashoor, Aldar altonisaya, Tunas, 1984, 138/9.

Surah Yunas: 5.

Altafseer Alkabeer: Alrazi, Dar alehaya altaras al Arabi, Bairoot: T:3,1420, 208/17

Surah Nooh: 16.

Surah Alfurqan: 61.

Yunzar: Alzulamat wa alnoor fi alquran alkareem(Darasa majamaya mozoeeah): Abdul Almajeed Bin Ali Ali Alghabli, Mansoor Ali Moqe Almoalif, Rahe Alahaf, 1434/2013. P:12-13.

Surah Alnoor:35.

Yunzar: Mosoata kashaf astalahaat alfanoon wa aloom, Altaha navi, Mskstsbs Lubnan, Bairoot, 1996, 1110/2.

Nafas almarja wa alsafha.

Surah Almaida: 15.

Surah Albaqra: 257.

Surah Almaida: 44.

Surah AlInam: 91.

Surah Almaida: 46.

Altahreer wa altanveer.208/6.

Anwar Altanzeel wa israar altaveel: Nasir ulldin Albaizavi, Dar ihaya altaras alarabi, Bairoot, 1418.129/2

Surah Fatir: 25.

Surah Fatir: 4.

Surah Alhaj: 8. Wawradat tilke allafiza fi surah Luqman:20.

Rooh Almaani: Alaaloosi, dar alkutab al ilmiya, Bairoot, 1415, 208/4.

Altahreer wa al tanveer: 208/17.

Surah Albaqra: 257.

Surah Altalaq: 11.

Surah Ibrahim: 5.

Surah Alhadeed: 9.Wawaradat fi haza alsyaq alayat fi surah Albaqra: 257. Wa surah Almaida: 16, Wa surah Fatir: 20, Wa surah Altalaq:11, Wa surah Alehzab:43.

Surah Alraad: 16.

Yuzar: Altahreer wa altanveer: 128/7.

Surah Fatir: 20.

Surah Alinam:122.

Yunzar: ibn Alqayyam wahisohoo albalaghi fi tafseer alquran: Dr. Abdul fatah Lashin, dar alraid alarabi, Bairoot, T:1, 1402, P:144-146.

Surah Alzamar: 69.

Anwar Altanzeel Wa Israar Altaveel: 49/5.

Surah Alhadeed:12. Waqad wardat alayat alshabeha betilqe alayat fi alsyaq fi surah Altehreem: 8.

Majma albayan fi tafseer alquran: Abu Ali Alfzal Bin Alhassan Altibrasi, Majma Albayan, Dar Almurtaza, Bairoot 1427,300/9.

Surah Alhadeed: 13.

Surah Altaghaban: 8.

Mosooata Alsaheh Almasboor min altafseer bilmasoor: Dr. Hikmat Bin Yaseen, Dar Almasir, Almadina Alnabwia 1420, 141/2.

Yunzar: Fateh Alrehman fi tafseer Alquran: Majeer Uldeen Alhanbli, Dar Alnawadar, 1430, 2009, 239/2.

Albalagha wa alasloobiya: Dr. Muhammad Abdul Matlab, Dar nobar, Alqahira, 1993, P:341-342.

Surah Alhadeed:19.

Surah Alhadeed:12. Waqad waradat alayat alshabeeha betilqe alayat fi alsyaq fi surah Altehreem:8.

Alitqan fi uloom alquran: Alsayooti, Alhayat almisrya alaama lilkitab, 1394/1974, 350/2.

Majma Albayan: 308/9.

Surah Alsaf: 8 wa oorad altanas alqurani fi surah Toba:32.

Majma Albayan: 355/9.

Surah Alzumar: 69.

Altahreer wa al tanveer: 66/24.

Surah Alnissa:174.

Mosooa alsaheh almasboor min altafseer bilmasoor:141/2.

Yunzar : Fateh alrehmaan fi tafseer alquran: 239/2.

Surah almaida: 15.

Tafseer almunaar: Muhammad Rasheed Bin Ali Raza, Alhaya almisrya alaama lilkitab, Misar, 1990, 251/6.

Yunzar: Atafseer alkabeer: 327/11.

Albaher almoheet fi altafseer: Abu Hayan Alundlasi, Dar ulfikar, Bairoot, 1420, 208/4.

Howa sahib kitab altafseer alshaheer beunwan” Tafseer Althalabi” ismohu Ahmed Bin Muhammad Bin Ibrahim Abu Ishaq Althalabi wa howa alqari almufasir alwaiz aladeeb wa hafiz alquran alkareem. Yunzar: Mojam aludaba: yaqoot alhamvi, dar algharab alislami, Bairoot, 1414,507/2.

Alkashaf wa albayan an tafseer alquran: Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim Althalabi, dar ahaya alturath alarabi, Bairoot, 1422, 39/4.

Yunzar: Eraab alquran alkareem wabayanoho: aldarwesh, dar ibn katheer, Bairoot,T3,1412-1992, 611/6.

Surah Alinam: 122.

Altafseer alkabeer: P:134.

Surah Alzumar: 22.

Anwar altanzeel wa israar altaweel: 40/5.

Min blagha alquran: Ahmed badwi, Nahada Misr, Misr, 2005,P: 102-103,

Alitqan fi aloom alquran:346/2.

Almarja alsabiq: 348/2.

Surah Alshoora: 52.

Majma albayan fi tafseer alquran: 50/9.

Alitqan fi aloom alquran: 346/2.

Albalagha wa alusloobia: P. 341.

Maqasid altareef wa altankeer lialfaaz almutamathila min alquran alkareem: Faisal mare, bahath fi majala jamea zakhoo almujalad B-1 aladad:1, 2013, P:251.

Surah Alhadeed:28.

Yunzar: Albalagha funoonoha wa afnanoha: Dr. Fazal Hassan Abbass, Dar alfurqan, Alurdan, 1417-1997,p:329-333.

Surah Alnoor: 40.

Almoharar alwajeez fi tafseer alkitab alaziz: Ibn Attia Abu Muhammad Abdul Haq Bin Tamam. Dar alkutab alilmia, Bairoot, 1422, 188/4.

Rooh almaani: 376/9.

Anwar altanzeel wa asrar altaweel:50/1.

Alsehah taj allugha wa sehah alarbia: Abu Nasr Ismail Bin Hammad Aljoheri, dar ulilm lilmalayeen, Bairoot, 1407, 1978/5.

Surah Yaseen: 37.

Surah Alzumar:6.

Surah Alinam:63.

Surah Alnoor:40.

Asunan alkubraa: Abu Bakr Albehaqi, dar alkutab alilmaya, Bairoot, T:3, 1424-2003, 226/10.

Surah Younas: 27.

Surah Albaqra: 20.

Altahreer waltanveer 319/1.

Altafseer alkabeer: 317/2.

Surah Alzumar:6.

Yunzar: Almoharer alwajeez : 520/4.

Yunzar: Anwar altanzeel wa asraar altaweel: 37/50.

Surah Alanbya: 87.

Yunzar: Altahreer wa altanveer: 130/17.

Hayat alhaiwan alkubra: Aldamiri, dar alkutab alilmaya, Bairoot, T:2, 1424, 507/2.

Surah Alahzab:43.

Yunzar: Almoharer alwajeez : 389/4.

Yunzar: Alwajooh waalnazair: Alaskari, Maktaba althaqafa aldeeniya, Alqahira,1428- 2007, P: 322.

Surah Younas: 27.

Altahreer wa altanveer: 149/11.

Surah Yasin: : 37.

Majma Albayan fi tafseer alquran: 209/8.

Yunzar: Almoharer alwajeez 454/4.

Surah Albaqra: 19.

Almoharer alwajeez : 101/1.

Anwar altanzeel wa asraar altaweel: 50/1.

Isharat alijaz fi mazaan alejaz: Badeh alzaman alnoorsi, sharika sozlar, Alqahira, T3, 2002,P:140.

Surah Alanaam: 59.

Yunzar: Ibn Alqayam wahisoho albalaghi fi tafseer alquran: P:146.

Surah Almaida: 16.

Altahreer wa Altanveer: 150/6.

Yunzar: Ibn Alqayam wahisoho albalaghi fi tafseer alquran: P:144-145.

Surah Fatir: 20.

Altahreer wa Altanveer: 127/7.

Wazeefa alsurah alfanaya fi alquran: Abd Alsalam Ahmad Alraghib, Fuselat lildirasaat waaltarjama, Halb, 2001, P:103.

Yunzar: Lamasat Bayania: Alsamraee, Almaktiba Alshamila, T. 174.

Surah Alraad: 16.

Yunzar: Alblagha Alqurania fe Tafseer Alzamakhshri: P 252-253.

Yunzar: Nafas Almarja wa Almasdar.

Surah Al anam: 63.

Surah Alanam:97.

Surah Alnamal: 63.

Surah Alanam:59.

Altahreer wa Altanveer: 393/7.

Alwajoo wa Alnzair: S: 321.

Majma Albayan fi Tafseer Alquran: 58/4.

Surah Alanbaya:87.

Yunzar: Altahreer wa Altanveer: 133/17.

Irshad Alaqal Alsaleem Ila Mazaya Alkitab Alkareem:82/6.

Surah Albaqara: 19.

Alkashaf: 83/1.

Min balagha alquran: Ahmad badwi Ahmad, Nahda Misr, Misr, 2005,P: 33.

Surah Alnoor: 40.

Khasais altabeer alqurani wa simatoho Albalaghaya : Dr. Abdul Azeem Ibrahim Muhammad Almutani, Maktabat wahaba, 2007, 252/2.

Surah Yunas: 27.

Surah Zumar: 6.

??????? ???????: 1/405. Albalagha alarbaya: 405/1.

Irshad alaqal alsaleem elaa mazaya alkitab alkareem:

Downloads

Published

2022-03-31

How to Cite

Kaffah, S., & Nazish, D. S. (2022). The word” light and darkness” in the Holy Quran and their rhetorical secrets: لفظة النور والظلمات في القرآن الكريم، وإيحاءاتهما البلاغية. Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, 3(1), 15–35. https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01(22)a2.15-35